Структура


Членување и организација
 
  •   Горан Петрушев – Претседател 

Членови на Претседателство

Љупчо Ајдински – Претседавач на Собрание и Претседателство
Лидија Крстевска Дојчиновска – Претседавач на Собрание и Претседателство
Даниела Саздовска Претседател на институционален одбор на специјални едукатори и рехабилитатори кои работат во посебни воспитно-образовни установи
Валентина Дуковска – Претседател на одбор на специјални едукатори и рехабилитатори кои работат во здравствени установи
Светлана Миоковиќ Томеска – Претседател на одбор на специјални едукатори и рехабилитатори кои работат во редовни воспитно-образовни установи
Маја Трајчова – Претседател на одбор на специјални едукатори и рехабилитатори кои работат во социјални установи и детски градинки
Нермин Теловска Претседател на одбор на логопеди
Радмила Јанкоска Претседател на одбор на невработени специјални едукатори и рехабилитатори и студенти
Даниела Џинговска Стојановска Претседател на одбор на лица со попреченост
Самир Грбле Претседател на Полошки регион
Спасе Додевски Претседател на Југоисточен регион
Милена Илиќ Пешиќ  Претседател на Североисточен регион регион


Членови на Извршен одбор

Катерина Величковска – Раководител на Сектор за Административно-финансиско работење
Весна Костиќ Ивановиќ – Раководител на Сектор за програмски развој
Драган Костовски Раководител на сектор за односи со јавност
Василка Галевска Јовчевски – Раководител на сектор за издавачка дејност


При Сојузот постојат и работат постојани и времени комисии.

Формирањето, организацијата,целите, задачите и програмите на работа се регулираат со правилник што го предлага Претседателството, а го потврдува Собранието на Сојузот.

Постојани комисии се:
– за законодавство и нормативни акти;
– за издавачка дејност;
– за меѓународна и национална комуникација.

Кои сме ние?

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија е невладино, стручно – професионално и хуманитарно здружение награѓани во кое доброволно се здружуваат специјални едукатори и рехабилитатори, логопеди, специјални (социјални) педагози и други стручни профили кои работат со лицата со попреченост како и самите лица со попреченост, нивните родители или старатели.

Активностите кои се реализираат од страна на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија, се темел за иднината на организацијата која ќе прерасне во провајдер на услуги од страна на стручни лица. Услугите од стручните лица ќе придонесат за успешност во процесот на вклучување на лицата со попреченост во сите сегменти на општественото опкружување.

Мисијата на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија е да изгради капацитети во општеството, преку кои ќе се овозможат еднакви можности за општествено вклучување, пред се на децата со попреченост. Според тоа организационата мисија, на оваа организација се сведува на следнава реченица: "СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ".