Одржан првиот состанок на комисијата за избор на

станбени единици за живеење со поддршка по проектот

“Заедно за повеќе можности и поддршка- ТИМОР” 

На ден 16.03.2021 се одржа првиот состанок на комисијата за избор на станбените единици мапирани од страна на ангажираната фирма по проектот ТИМОР. Членови на комисијата се престставници од ко-апликантите и лид апликантот по проектот, ЦеПроСАРД, ССЕР, СЗ Демир Капија, ангажираната организација Монтесори, како и Вардарскиот Плански Регион и Скопскиот Плански Регион. 

На состанокот беа разгледани сите мапирани објекти презентирани од страна на ангажираната организација, и организациит одговорни за имплементација на активноста Селектирање на станбени единици за живеење со поддршка. Од Вардарсиот Плански Регион беше побарана поголема соработка и помош во изнаоѓање на повеќе провајдери за спроведување на услугата живеење со поддршка во станбени единици, преку директна соработка со општините. 

Во првата фаза на спорведување на активноста за реконструкција и опремување на станбени единици за поддржано живеење се избрани 4 објекти во општина Демир Капија и Неготино, за кои провајдер по завршување на проектот ќе биде СЗ Демир Капија.

Во јануари 2020 година започнавмe со имплементација на проектот “Заедно за повеќе можности и поддршка“ - ТИМОР. Времетраењето на проектот е 36 месеци.

 

 
 

 

СО ПОЧИТ, 

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија