О Д Л У К А

за распишување конкурс за награди и признанија за 2023 година

 

 

Почитувани,

Конкурсот има три категории:


1.1 Најдобра установа од областа на заштитата, образованието и рехабилитација на лицата со попреченост во однос на организацијата на работата, успешно извршување на програмските задачи и постигнатиот успех во работата со учениците односно корисниците во текот на годината;
1.2 Најдобар корисник на установите од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со попреченост, во текот на година;
1.3 Најдобар практичар вработен во установите од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со попреченост, во текот на годината.

 

 
 
 
 
 
 

СО ПОЧИТ, 

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија

ЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: