Структура


Членување и организација
 
  •   Горан Петрушев – Претседател 

Членови на Претседателство

Лидија Крстевска Дојчиновска – Претседател на Претседателство
Билјана Стерјадовска Стојческа – Претседател на институционален одбор на СЕР кои работат во образовни установи
Лина Милошевска – Претседател на институционален одбор на СЕР кои работат во приватни и невладини организации
Нермин Теловска – Претседател на институционален одбор на логопеди
Весна Цековска Дебарлиева – Претседател на институционален одбор на СЕР кои работат во здравство
Анета Стефановска – Претседател на институционален одбор на СЕР кои работат во социјални установи и детски градинки
Даниела Стојановска Џинговска  Претседател на институционален одбор на лица со попреченост
Радмила Јанкоска – Претседател на институционален одбор на невработени СЕР и студенти
Спасе Додевски – Претседател на регионална организација за југоисточен регион
Мевљудие Алити – Претседател на регионална организација за полошки регион
Светлана Миоковиќ Томеска  Претседател на регионална организација за пелагониски регион
Даниела Саздова  Претседател на регионална организација за скопски регион
Милена Илиќ Пешиќ  Претседател на регионална организација за северноисточен регион


Членови на Извршен одбор

Весна Костиќ Ивановиќ – Раководител на Сектор за програмски развој
Василка Галевска Јовчевски – Раководител на сектор за издавачка дејност
Драган Костовски Раководител на сектор за односи со јавност
Катерина Величковска – Раководител на сектор за работа со членство и волонтери 
Самир Грбле – Раководител на сектор за административна работа


При Сојузот постојат и работат постојани и времени комисии.

Формирањето, организацијата,целите, задачите и програмите на работа се регулираат со правилник што го предлага Претседателството, а го потврдува Собранието на Сојузот.

Постојани комисии се:
– за законодавство и нормативни акти;
– за издавачка дејност;
– за меѓународна и национална комуникација.

Кои сме ние?

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија е невладино, стручно – професионално и хуманитарно здружение награѓани во кое доброволно се здружуваат специјални едукатори и рехабилитатори, логопеди, специјални (социјални) педагози и други стручни профили кои работат со лицата со попреченост како и самите лица со попреченост, нивните родители или старатели.

Активностите кои се реализираат од страна на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија, се темел за иднината на организацијата која ќе прерасне во провајдер на услуги од страна на стручни лица. Услугите од стручните лица ќе придонесат за успешност во процесот на вклучување на лицата со попреченост во сите сегменти на општественото опкружување.

Мисијата на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија е да изгради капацитети во општеството, преку кои ќе се овозможат еднакви можности за општествено вклучување, пред се на децата со попреченост. Според тоа организационата мисија, на оваа организација се сведува на следнава реченица: "СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ".